دسته: در اوصاف سعدی

  • تضمین زیبای شهریار از شعر زیبایی از سعدی

    غزل سعدی : من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابســـتن از آن به که ببندی و نپایی دوســـتان عیب کنندم که چرا دل بتو دادم باید اول بتو گفــــتن که چنین خوب چرایی ای که گفتــی مرو اندر پی خوبـــان زمانه ما کجـــــائیم در این بهر تفکر تو کجـــایی عشق […]

  • سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟

    سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟ یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟ هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست » *** لطف گفتار تو شد دام […]