پندنامه سعدی – ۴

کنونت که امکان گفتار هست     بگو ای برادر به لطف و خوشی
که فردا چو پیک اجل در رسد     به حکم ضرورت زبان درکشی

گلستان، ص۳۵