برچسب: سیعدی شیرازی

  • پندنامه سعدی – 4

    کنونت که امکان گفتار هست     بگو ای برادر به لطف و خوشی که فردا چو پیک اجل در رسد     به حکم ضرورت زبان درکشی گلستان، ص35