خردنامه سعدی – ۱۱

چـو یکبار گفتی مگو باز پــس
که حلوا چو یکبار خوردند بس

.

_گلستان، باب چهارم (در فوائد خاموشی)