برچسب: فواید خاموشی

  • خردنامه سعدی – 11

    چـو یکبار گفتی مگو باز پــس که حلوا چو یکبار خوردند بس . _گلستان، باب چهارم (در فوائد خاموشی)

  • پندنامه سعدی – 3

    «یکی از حکما، شنیدم که می گفت: هر کسی به جهل خویش اقرار نکند، مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد همچنان تمام نا گفته، سخن آغاز کند.» سخن را سر است ای خردمند و بن       میاور سخن در میان سخن خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش        نگوید سخن، تا نبیند خموش […]