پندنامه سعدی – ۱۱

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد

.

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال.
عاقلی را پرسیدند: نیک بخت کیست و بدبختی چیست؟
گفت: نیک بخت آنکه خورد و کشت، و بدبخت آنکه مرد و هشت.

_گلستان