خردنامه سعدی – 24

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند