برچسب: پندنامه سعدی

  • پندنامه سعدی – ۶

    به  چه  کار  آید ز گل طبقی ؟           از گلستان من ببر ورقی گل همین پنج روز شش باشد   وین گلستان همیشه خوش باشد گلستان، ص37