برچسب: پندهای سعدی

  • پندنامه سعدی – ۱4

    نادان همه جا با همه کس آمیزد چون غرقه به هر چه دید دست آویزد با مردم زشت نام همراه مباش کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

  • پندنامه سعدی – ۵

    زبان در دهان ای خردمند چیست؟       کلید   در  گنج   صاحب   هنر چو در بسته باشد چه داند کسی     که جوهر فروشست* یا پلیه ور** گلستان، ص35 * جواهر فروش ** خُرده فروش