امام خمینی در وصف سعدی شیرازی می گوید :

شاعر اگر سعدی شیرازی است  –   بافته های من و تو بازی است