برچسب: شیرازی

  • خردنامه سعدی – 10

    هر چه گفتيم جز حکايت دوست در همه عمر از آن پشيمانيم

  • عشق نامه سعدی – 11

    دشمن که جفایی کند، آن شیوه اوست      باری تو جفا مکن که معشوقی و دوست

  • عشق نامه سعدی – 10

    من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت؟ از در درآمدی و من از خود به درشدم گویی کز این جهان به جهان دگر شدم گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم […]