عشق نامه سعدی – 57

بسته‌ام از جهانیان بر دل تنگ من دری
تا نکنم به هیچ کس گوشه چشم خاطری
گر چه تو بهتری و من از همه خلق کمتری
شاید اگر نظر کند محتشمی به چاکری

باک مدار سعدیا گر به فدا رود سری
هر که به معظمی رسد ترک دهد محقری

دیوان اشعار، غزل555

خردنامه سعدی – 24

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند